0318-616611
 

Contactlijm Pattex tube 50gram op blister

Bestelnummer: 836284 Op voorraad: 268

Verpakt per: Blister Prijs per: Blister/1 Stuk

3,51 (excl. BTW)
Logo
Icon
Fabriekscode (OEM):
1563695
EAN-Code
5410091260415 per 1 stuk
5410091260415 per 1 stuk
Specificaties
Productnummer: 836284
Merk: Pattex
OEM nummer: 1563695
EAN nummer: 5410091260415
Lengte: 217 mm.
Breedte: 123 mm.
Hoogte: 31 mm.
Gewicht: 79 gr.
Voorraad: 268
Verpakt per: Blister / 1
Prijs per: Blister/1 Stuk
Kleuren: Transparant
Doelgroep: Onderwijs, ZZP'er
Thema: Clean desk
Kleuren: Transparant
Omschrijving

Contactlijm voor een supersterke verlijming van o.a. hout, metaal, hard én zacht PVC, rubber, leer, keramiek, glas, ABS en plexiglas en deze materialen in combinatie met elkaar.

Glashelder.

Verkleurt niet.

Vochtbestendig.

Bestand tegen extreme temperaturen (-15°C tot +70°C).

Gevarenaanduiding:

H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Aanvullende informatie;

Bevat Pijnhars. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Veiligheidsaanbeveling:

P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

P102 Buiten het bereik van kinderen houden.

Veiligheidsaanbeveling preventie:

P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.

P261 Inademing van nevel/damp vermijden.

P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.

P273 Voorkom lozing in het milieu.

P280 Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen.

Veiligheidsaanbeveling opslag:

P403 Op een goed geventileerde plaats bewaren.

Veiligheidsaanbeveling verwijdering;

P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de nationale voorschriften.

Alternatieve producten