0318-616611
 

Contactlijm Pattex tube 50gram op blister

Bestelnummer: 836284 Op voorraad: 50
Levertijd 1-2 werkdagen

Verpakt per: Blister Prijs per: Blister/1 Stuk

3,63 (excl. BTW)
Logo
Icon
Fabriekscode (OEM):
1563695
EAN-Code
5410091260415 per 1 stuk
5410091260415 per 1 stuk
Specificaties
Productnummer: 836284
Merk: Pattex
OEM nummer: 1563695
EAN nummer: 5410091260415
Lengte: 217 mm.
Breedte: 123 mm.
Hoogte: 31 mm.
Gewicht: 79 gr.
Voorraad: 50
Verpakt per: Blister / 1
Prijs per: Blister/1 Stuk
Kleuren: Transparant
Doelgroep: Onderwijs, ZZP'er
Thema: Clean desk
Kleuren: Transparant
Omschrijving

Contactlijm voor een supersterke verlijming van o.a. hout, metaal, hard én zacht PVC, rubber, leer, keramiek, glas, ABS en plexiglas en deze materialen in combinatie met elkaar.

Glashelder.

Verkleurt niet.

Vochtbestendig.

Bestand tegen extreme temperaturen (-15°C tot +70°C).

Gevarenaanduidingen: H225, cat. 2: Licht ontvlambare vloeistof en damp. H302, cat. 4: Schadelijk bij inslikken. H304, cat. 1: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H315, cat. 2: Veroorzaakt huidirritatie. H317, cat. 1: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H319, cat. 2A: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H332, cat. 4: Schadelijk bij inademing. H336, cat. 3: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H361, cat. 2: Kan mogelijk de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden . H373, cat. 2: Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling . H400, cat. 1: Zeer giftig voor in het water levende organismen. H410, cat. 1: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H411, cat. 2: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H413, cat. 4: Kan langdurige schadelijk gevolgen voor in het water levende organismen hebben.

Veiligheidsaanbevelingen: P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken. P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P273: Voorkom lozing in het milieu. P280: Beschermende kledij dragen. P501A: Inhoud/verpakking afvoeren naar gecertificeerde verwerker van afvalstromen. P501B: Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriften.

Alternatieve producten